مبلغ مشاوره
دکتر علیرضا اکرمی نژاد
هزار ریال 200/000
میباشد که پس از پاسخگویی
پزشک قابل بازگشت نیست
زمان پاسخگویی
کمتر از 24 ساعت