کاشت لنز مصنوعی داخل چشمی

IOL

گلوکوم ( ؟ )

شک به وجود بیماری گلوکوم ( آب سیاه)

تاثیر خون بند جفت در ترمیم خراش قرنیه خرگوش

تسریع بهبودی خراش قرنیه