نکاتی در مورد بلوغ کودکان کم توان

این مقاله در مورد شیوه ی برخورد والدین با تغییرات رفتاری بلوغ در کودکان کم توان و با نبازمندی های وی...

کمک به کسب مهارت توالت رفتن در کودک نو پا

والدین جوان ، در برخورد با کسب مهارت ها و تکالیف رشدی کودک، تجربه ای ندارند، و از طرفی تحت فشار افک...

بازگشت به مدرسه، پس از بحران

بدنبال بروز بحران وتعطيلات اجباري ،بسياري از كودكان براي بازگشت به مدرسه دچار اضطراب و نگراني هستند...

 توجهی بیش فعالی ( ADHD( و چالش های تشخیصی و درمانی

ختلال کم توجهی بیش فعالی ) )ADHD و چالش های تشخیصی و درمانی؛ تعریف ،توصیف بالینی و تشخیصADHD یک اخت...