مبلغ مشاوره
دکتر محمد رضا احصايي
هزار ریال 200/000
میباشد که پس از پاسخگویی
پزشک قابل بازگشت نیست
زمان پاسخگویی
کمتر از 24 ساعت