ویدیو آموزشی فوق از سری ویدیو های آموزشی پزشکی توسط دکتر علی مرادی جراح دست می باشد. مضمون این ویدیو دیسکولوپاتی گردنی می باشد. این ویدیو در دو بخش بحث و توضیح بیماری مربوطه تهیه شده که اکنون ویدیو بحث را مشاهده می نمایید.