ویدیو آموزشی فوق از سری ویدیو های آموزشی پزشکی توسط دکتر علی مرادی جراح دست می باشد. مضمون این ویدیو آنومالی های اندام فوقانی می باشد. این ویدیو در دو بخش بحث و توضیح بیماری مربوطه تهیه شده که اکنون ویدیو بحث را مشاهده می نمایید.