ویدیو آموزشی فوق از سری ویدیو های آموزشی پزشکی توسط دکتر علی مرادی جراح دست می باشد. مضمون این ویدیو بیماری De Quervain می باشد. این ویدیو در دو بخش بحث و توضیح بیماری مربوطه تهیه شده که اکنون ویدیو توضیح را مشاهده می نمایید.