# ترامادول # tramadol # دکتر اکرمی نژاد روانپزشک مشهد مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپیrTMS#تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای# تحریک الکتریکی مغز#tDCS#نقشه برداری رنگی مغز#QEEG #و نوروفیدبک#  نش