ویدیو آموزشی فوق از سری ویدیو های آموزشی پزشکی توسط دکتر علی مرادی جراح دست می باشد. مضمون این ویدیو معاینه تاندون های دست می باشد. این ویدیو در دو بخش بحث و درس تهیه شده که اکنون ویدیو بحث را مشاهده می نمایید.