ختلال کم توجهی بیش فعالی ) )ADHD و چالش های تشخیصی و درمانی؛ تعریف ،توصیف بالینی و تشخیصADHD یک اختلال Neurodevelopmental است.الگوی مداومی از بی توجهی و یا بیش فعالی تکانشگری استکه باعث می شود کودک در مهارت های اجتماعی و تحصیلیدچار افت عملکرد گردد.بر ا