بدنبال بروز بحران وتعطيلات اجباري ،بسياري از كودكان براي بازگشت به مدرسه دچار اضطراب و نگراني هستند، در اين مقاله به اختصار در ارتباط با نحوه ي مديريت استرس با كودك بحث شده است.