والدین جوان ، در برخورد با کسب مهارت ها و تکالیف رشدی کودک، تجربه ای ندارند، و از طرفی تحت فشار افکار خود، اطرافیان وجامعه برای کسب هر چه سریعتر و بهتر این مهارتها هستند، یکی از این تکالیف مهم ، مهارت دستشویی رفتن است، قصد داریم با مطلب به والد کمک کنیم