این مقاله در مورد شیوه ی برخورد والدین با تغییرات رفتاری بلوغ در کودکان کم توان و با نبازمندی های ویژه است.