استفاده از نوروفیدبک در ورزشکاران و فضانوردان مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نزاد مجهز به درمانهای تکنولوزیک منجمله نوروفید بک tdcs وrtms و QEEG میباشد تلفن38829951