جدیدترین روش برای درمان افسردگی روش tms یا تحریک مغناطیسی فراجمجمه است نشانی مرکزrtms نبش صارمی یک پلاک یک تلفن 38829951