شیوه حمایت عاطفی از کودکان در جریان حوادث طبیعی منجمله سیل