چطور #حمله هراس یا # وحشت زدگی را متوقف کنیم چطور #حمله هراس یا # وحشت زدگی را متوقف کنیم ؟ از دیگر روشهای درمان #حمله هراس عبارتند از ۱) دارو درما