در پزوهش فوق نشخص شد که TMS میتوانید در فرکانس 1HZ اثرات ضد تشنجی داشته باشد