پرسنل شامل دکتر اکرمی نزاد روانپزشک و مدیر مرکز خانم اکرمی نزاد خانم روشندل خانم شجاعی اقای ملکی افای فتح ابادی خانم سودی اقای زمان عابدینی