پرسنل شامل دکتر اکرمی نزاد روانپزشک و مدیر مرکز خانم اکرمی نزاد خانم روشندل مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد  در مشهد# مجهز به درمانهای تکنولوژیک روز دنیا شامل مگنت تراپیrTMS#تحریک م خانم شجاعی اقای ملکی افای فتح ابادی خانم سودی اقای زمان عابدینی