خانم اکرمی نژاد کارشناس نقشه برداری رنگی مغز در مشهد مرکز جامع اعصاب و روان دکتر اکرمی نژاد نشانی : نبش هفت تیر ۱۴ تلفن 05138829951