برای ارسال مطلب به دوستتان لطفا شماره همراه گیرنده را وارد نمایید.

پیشگیری از صدمات ورزشی (طب ورزش)
پیشگیری از صدمات ورزشی (طب ورزش)

توجه به عضلات ثبات دهنده مفصل درطول تمرین از عوامل کاهنده نرخ صدمات ورزشی میباشد.از جمله این عضلات.عضلات کاف در مفصل شانه واینتراسپاینال در ستون مهره ها خواهد بود بنابراین پیشنهاد میگردد. برای کاهش اینگونه صدمات ثبات مفاصل را همراه باتقویت عضلات گلوبال ولوکال باید مورد تقویت قرار داد.عضلات ثبات دهنده وساختار مفصلی مانند لیگامنت هاوکپسول مفصلی ودیسک ومینیسک و.. می باشد

  • تعداد بازدیدها: 18
  • تعداد پسند ها: 18
پزشکان
طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم