دکتر محمد رضا احصایی
محمد رضا احصایی
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:5138459892

آدرس مطب:مشهد- خیابان احمد آباد -خیابان قائم-نبش قائم 18 ساختمان مغز و اعصاب شرق ایران

شماره نظام پزشکی:23019

وب سایت شخصی من
spinal columes ستون فقرات

ستون فقرات دارای چهار قسمت عمده است ناحیه گردن -پشت -کمر و ساکروم . ناحیه گردن دارای هفت مهره ، ناحیه پشت دارای دوازده مهره و ناحیه کمر دارای پنج مهره است . ساکروم یک تکه و به لگن متصل است و به دنبالچه ختم میشود . سه انحنای طبیعی در طول ستون فقرات وجود دارد :انحنای به جلو در گردن ، انحنای به عقب در پشت و انحنای به جلو در کمر که باعث شده ستون فقرات بشکل یک s باز شده در امده است . عضلات در طرفین باعث نگهداری این مهره ها میشوند و نخاع در وسط مهره ها قرار دارد . نخاع ادامه مغز در ستون فقرات است که تاحیه مهره اول کمر بیشتر ادامه ندارد . از نخاع ریشه های عصبی خارج و در مقابل هر مهره خارج میشوند و در ناحیه گردن به دست ها عصب دهی میکنند و در ناحیه پشت به قفسه سینه و در ناحیه کمر به پاها . از مهره دوم تا پنجم ریشه ها موازی هم هستند در داخل کانال نخاع و بنام دم اسب نامیده میشوند . هرعاملی که باعث بهم خوردن این انحنای طبیعی ستون فقرات شود باعث ایجاد مشکل در مهره ها میشود مثلا خمیده نگهداشتن طولانی گردن ، قوز کردن طولانی و بد جور نشستن باعث از بین رفتن انحنای طبیعی میشود و در نهایت دیسک و ریشه ها اسیب میبینند و باعث درد در گردن و کمر میشود. لذا تقویت عضلات و نگهداری قوس طبیعی ستون فقرات اهمیت زیاد در پیش گیری بیماریها دارد .http://telegram.me

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم