دکتر غلامرضا بهادرخان
غلامرضا بهادرخان
تخصص : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

شماره مطب:8432112-0513

آدرس مطب:مشهد - خیابان احمد آباد- ابتدای قائم - پلاک 6    

شماره نظام پزشکی:18448

وب سایت شخصی من
آشنایی با 10 نوع سردرد


سردرد یکی از شایع ترین مشکالت روزمره بشر است به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را مجبور می کند تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنندبرخی سردردها اختصاصیتر بوده و با عالمت دیگری همراه نیستند. در این سردردها بر خالف تصور بسیاری از افراد، مغز عامل ایجاد سردرد نیست، بلکه سردرد از بد عمل کردن عضالت، عروق خونی و اعصاب ناشی میشود؛ برای مثال گشاد شدن شریان ها و یا انقباض بیش از حد عضالت میتواند عصب های خاص و حساسی در مغز را تحریک کند و در نتیجه سردرد به وجود آورد.

سردرد نوع اول : سردرد خوشه ای

این نوع سردرد ، شدیدترین درد را به همراه دارد، در عین حال کمتر از انواع دیگر شایع است. از هر 11 فرد مبتال به این بیماری، 9 نفرشان مرد است که اغلب سیگاری های ماهر و دایم الخمر در زمره این گروه قراردارند

سردرد نوع دوم : سردرد تنشی یا هیجانی

این نوع سردرد بسیار شایع است. علت پیدایش این نوع سردرد، انقباض عضالت کاسه سر، گردن، شانه و صورت استمهم ترین دلیل پیدایش این انقباض ها نیز هیجانات عصبی است.

سردرد نوع  سوم : میگرن

 میگرن، سردرد شدید و گذرایی است که گاه در یک قسمت سر پدید می آید. معموال سردرد میگرنی با یک دوره مقدماتی آغاز می شود که طی آن شخص به طرز غیرعادی احساس خستگی و کسالت میکند. سپس حالت تهوع ، استفراغ، اختالالت بینایی و اغلب بیزاری از نور ترس از نور به وجود می آید.

سردرد نوع  چهارم :سردرد به علت مننژیت عفونت پرده مغزی

 درد در این بیماران به صورت فشرده است و تمام سر را فرا می گیرد، با استراحت کاهش می یابد و با حرکت بدنی تشدید می شود. وجود علایمی چون تب و سفتی گردن به تشخیص این نوع سردرد کمک می کند.

سردرد نوع پنجم : سردرد به علت تومور مغزی 

این نوع سردرد معموال متناوب بوده و در اوایل صبح شدیدتر است و بیشتر ماهیت حمله ای دارد. با حرکت سر، بلند کردن بار، عطسه و به خصوص سرفه تشدید می شود. معموال سردرد همراه با اختالالت خواب همراه است و گاهی بیمار به علت سردرد از خواب بیــــــدار می شود

سردرد نوع ششم :سردرد به علت فشار خون بالا

سردرد در این بیماران، معموالً زمانی ظاهر می شود که فشار خون ماکزیمم به حدود 21 و فشار خون مینیمم به حدود 12 رسیده باشد. این نوع سردرد غالبا در ناحیه پس سر است و با درمان فشار خون در اکثر موارد از بین می رود

سردرد نوع هفتم : سردرد ناشی از بیماری های چشم

عیوب انکساری چشم، سبب پیدایش سردردهای مکرر در ناحیه پیشانی به خصوص هنگام مطالعه یا تماشای تلویزیون می شود. سردرد ناشی از آب سیاه چشم نیز معموال در ناحیــه پیشانی متمرکز می شود ، اما با درد شدید و تهوع همراه است

سردرد نوع هشتم : سردرد ناشی از بیماری سینوس

سردرد ناشی از التهاب و عفونت سینوس ها  ، سینوزیت اغلب در ناحیه پیشانــــی متمرکز می شود. این دردها با حرکت سر و دراز کشیدن تشدید می شود و پس از بیدار شدن از خــواب به حداکثر شدت خود می رسد .این سردردها با درمان التهاب یا عفونت سینوس ها مرتفع می شوند

سردرد نوع  نهم : سـردرد ناشی از عفونت دندان

این نوع سردرد غالبا از ناحیه صورت شروع و به تدریج به تمام سر منتشر می شود و با درمان عفونت دندانی ، درد از بین می رود

 سردرد نوع دهم : سردرد آلرژیک 

این نوع سردرد متعاقب تماس فرد بیمار با ماده حساسیت زا ایجــــاد می شود. معموال همراه با این نوع سردرد، سایر عالیم حساسیت مثل گرفتگی بینی ، آبریزش بینی ، سرفه، عطسه و گاهی اسهال دیده می شود و کنترل حساسیت معموال به کنترل سردرد منجر می شود.

 

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم