حمید رضا لطفی
حمید رضا لطفی
تخصص : کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

شماره مطب:0

آدرس مطب:کوهسنگی22/2. نبش حکیم نظامی 13 پلاک 101

شماره مجوز:0

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ....

ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد

تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری مقاله 2، دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 14-19 XML اصل مقاله (527 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان حمید رضا لطفی1 ؛ احمد ابراهیمی عطری2 ؛ سید علی اکبر هاشمی جواهری3 ؛ کاظم نوروزی 4 1کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 3دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 4دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران چکیده هدف: کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک، یکی از بیماری­های شایع در سطح جامعه می­ باشد. علاوه بر درد که یکی از مشکلات عمده این عارضه می ­باشد، مشکلاتی از قبیل کاهش و نقص عملکرد فیزیکی بدن در طی فعالیت­های روزمره نیز گریبان‌گیر آنها خواهد شد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان میانسال مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری می ­باشد. روش بررسی: 24 مرد مبتلا به فتق دیسک کمری به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (12 نفر) با میانگین سنی 3/28±47/75 و یک گروه کنترل (12 نفر) با میانگین سنی 5/78±46/83 تقسیم شدند. گروه تجربی، برنامه حرکت ­درمانی در آب را به مدت 24 جلسه، هر هفته 4 جلسه دریافت کردند و گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشتند. اطلاعات در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون جمع‌آوری شد و با استفاده از آزمون­ T student در سطح معنی ­داری 0/05≥p مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد شدت درد و ناتوانی در گروه تجربی به طور معنی­ داری کاهش پیدا کرده ­است (0/001=p). همچنین تغییرات بین­ گروهی نشان داد که میزان ناتوانی در گروه تجربی به نسبت گروه کنترل پس از شش هفته مداخله کاهش معنی‌‌دار داشته است (0/001=p). نتیجه ­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حرکات دراز کشیده به پشت روی آب موجب کاهش درد و سطح ناتوانی عملکردی در مردان مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری می­شود. کلیدواژگان حرکت درمانی در آب؛ فتق دیسک کمری؛ ناتوانی؛ شدت درد موضوعات حرکت درمانی بر اساس ایجاد محدودیت

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم