حمید رضا لطفی
حمید رضا لطفی
تخصص : کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

شماره مطب:0

آدرس مطب:کوهسنگی22/2. نبش حکیم نظامی 13 پلاک 101

شماره مجوز:0

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ....

مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394 مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبتلا به کمردردهای مزمن حمیدرضا لطفی 1،احمد ابراهیمی عطری 2، سید علی اکبر هاشمی جواهری 3، کاظم نوروزی * 4 1 . كارشناس ارشد آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسی مشهد 2 . دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسی مشهد 3 . دانشیار آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد 4 . دانشجوی دکتری آسی بشناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان چکیده زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه دو پروتکل حرکت درمانی در آب بر ناتوانی و شدت درد مردان میانسال مبت ال به کمردردهای مزمن بود. مواد و رو شها: در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 36 نفر از مردان میانسال مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری ب هعنوان نمونه انتخاب، و به سه گروه مساوی تمرینات دراز کشیده به پشت ) 12 نفر(، پیاد هروی در آب ) 12 نفر( و کنترل ) 12 نفر( تقسیم شدند. سپس به گرو ههای تجربی برنامه حرکت درمانی منتخب در آب شامل 24 جلسه در 6 هفته و هر هفته 4 جلسه 45 تا 60 دقیق های ارائه گردید. میانگین نمرات درد و ناتوانی افراد ب هترتیب ب هوسیله شاخص بصری درد و پرسشنامه ناتوانی اوسستری قبل و بعد از مداخله انداز هگیری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات ب هوسیله آزمون تی همبسته و آزمون تحلیل واریانس ی کطرفه در سطح معن یداری ) 005 / p 0 (مورد تحلیل قرار گرفت. یافت هها: نتایج نشان داد که میزان درد و ناتوانی ب هطور معن یداری در دو روش تمرینی آب درمانی ب هصورت درا ز کشیده روی آب و آب درمانی ب هصورت پیاد هروی در آب کاهش م ییابد) 001 / .)p=0 نتیج هگیری: نتایج این پژوهش نشان داد که هر چند هر دو نوع پروتکل حرکت درمانی در آب باعث کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن سیات کیی م یشود ولی حرکت درمانی در آب ب هصورت حرکات دراز کشیده روی آب باعث بهبود بیشتری م یشود. در نتیجه م یتوان این پروتکل را ب هعنوان روشی مؤثر برای این بیماران تجویز نمود.

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم