حمید رضا لطفی
حمید رضا لطفی
تخصص : کارشناس ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

شماره مطب:0

آدرس مطب:کوهسنگی22/2. نبش حکیم نظامی 13 پلاک 101

شماره مجوز:0

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ....

پیشگیری از صدمات ورزشی (طب ورزش)

توجه به عضلات ثبات دهنده مفصل درطول تمرین از عوامل کاهنده نرخ صدمات ورزشی میباشد.از جمله این عضلات.عضلات کاف در مفصل شانه واینتراسپاینال در ستون مهره ها خواهد بود بنابراین پیشنهاد میگردد. برای کاهش اینگونه صدمات ثبات مفاصل را همراه باتقویت عضلات گلوبال ولوکال باید مورد تقویت قرار داد.عضلات ثبات دهنده وساختار مفصلی مانند لیگامنت هاوکپسول مفصلی ودیسک ومینیسک و.. می باشد

طراحی وایجاد شده:شرکت مهندسی دکتر سیستم